xoves, 7 de marzo de 2013

CAMPAMENTOS A LANZADA 2013

BASES

A Deputación de Pontevedra oferta, un ano máis, os campamentos no Centro de Vacacións A Lanzada, que terán lugar nas seguintes datas (2013):

 • Primeira quenda: 23 de xuño – 29 de xuño 
 • Segunda quenda: 30 de xuño – 6 de xullo 
 • Terceira quenda: 7 de xullo – 13 de xullo 
 • Cuarta quenda: 14 de xullo – 20 de xullo 
 • Quinta quenda: 21 de xullo – 27 de xullo 
 • Sexta quenda: 28 de xullo – 3 de agosto 
 • Sétima quenda: 4 de agosto – 10 de agosto 
 • Oitava quenda: 11 de agosto – 17 de agosto 
 • Novena quenda: 18 de agosto – 24 de agosto 
 • Décima quenda: 25 de agosto – 31 de agosto 
 • Undécima quenda: 1 de setembro – 7 de setembro 

A derradeira quenda está pendente de confirmar debido a que non está aprobado o calendario escolar nin a data de comezo das clases.

SOLICITUDES

Participantes

Rapaces que teñan o seu domicilio habitual no concello no que solicitan a praza (certificado ou volante de empadroamento), nacidos entre os anos 2000 e 2005, ambos os dous incluídos.

Quedarán excluídos os menores sen capacidade para desenvolver as necesidades básicas diarias así como os nenos con doenzas ou minusvalías que teñan contraindicadas a súa asistencia ó campamento e o desenvolvemento normal das actividades.

Impresos

Solicitude e folla de inscrición.

Normas para cubrir os impresos

Na solicitude cubriranse os datos da unidade familiar, é dicir, os datos do pai, nai ou titor, co DNI, teléfono móbil (obrigatorio), enderezo e concello.

A continuación indicaranse os datos do neno ou nenos (irmáns) que queiran ir xuntos ó campamento, por orde de prioridade, da 1ª a 11ª quenda.

Se os irmáns queren ir en quendas separadas deberase cubrir unha solicitude por neno. Neste caso hai que ter en conta que os irmáns entrarían por separado no sorteo, pero non se pode asegurar que, de ser agraciados cunha praza, saian en quendas separadas.

As solicitudes asinaranas os pais ou titores dos nenos.

Os datos da solicitude verificaranse coa documentación presentada así como coa base de datos de asistentes do ano pasado. De existir faltas de veracidade, as ditas solicitudes quedarán excluídas do proceso.

Na folla de inscrición deben cubrirse os datos do neno, enfermidades, alerxias, etc. (unha folla por neno).

Lugar de presentación das solicitudes e da documentación

As solicitudes presentaranse nos concellos colaboradores, na Oficina de Información ó Cidadán, na Sede da Deputación en Vigo ou no Centro Príncipe Felipe (oficinas).

Os que presenten a súa solicitude a través do procedemento do portelo único dos concellos ou por calquera dos medios establecidos no artigo 38 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, deberán remitir, unha vez rexistrada, unha copia por fax ó número 986 804 138.

Non se admitirán as solicitudes presentadas unicamente por fax.

Prazos 
Presentación de solicitudes: do 1 de marzo ó 5 de abril. 
Sorteo e publicación das listaxes de admitidos: do 29 de abril ó 3 de maio. 
Comunicarase o resultado dos participantes seleccionados por SMS (desde o Concello ou a Deputación) ou por correo electrónico. 
Prazo de presentación do pagamento: desde o día seguinte ó sorteo ata o 24 de maio. 
Chamada ós participantes en lista de espera: do 3 ó 7 de xuño. 

Prezo

O prezo será de 68 € por neno.

No prezo do campamento non se inclúen actividades nin excursións, que serán aboadas na presentación do campamento (no primeiro día da correspondente quenda).


ADXUDICACIÓNS


Cobertura das prazas

As prazas cubriranse mediante sorteo nas distintas quendas; asígnanse 100 prazas para nenos e outras 100 para nenas. De non existir cota suficiente para cubrilas farase a través de múltiplos de cinco, por exemplo: 90/110, 95/105…


Daráselles prioridade no sorteo ós participantes que non asistiron ó campamento na campaña de verán do ano pasado.


A cota por concellos, é dicir, as prazas asignadas a cada concello en proporción da súa poboación (datos obtidos do INE, censo do ano 2011), establécese de acordo co seguinte reparto:
Parámetros de poboación
Maior ou igual a (habitantes)Menor a (habitantes)Prazas
03.00010
3.0005.00020
5.00010.00025
10.00020.00030
20.00030.00055
30.00035.00080
35.00080.000100
80.000200.000200
200.000300
Reservaranse 30 prazas para os nenos do Centro Príncipe Felipe, repartidas nas once quendas de campamentos. As prazas non cubertas entrarán no sorteo.
Lista de espera
As vacantes que se produzan por renuncia da praza ofreceránselles ós solicitantes que figuren nas listas de espera, tendo en conta que a baixa dun neno cubrirase con outro neno e a baixa dunha nena cubrirase con outra nena.
Teranse en conta os irmáns para a mesma quenda sempre e cando haxa vacantes suficientes; do contrario, chamaríase ó seguinte da lista.
Na lista de espera non se terá en conta a cota correspondente a cada Concello.
As renuncias non se incluirán na lista de espera.
Contactarase cos suplentes por teléfono ou SMS desde a Deputación.
Unha vez aceptada a praza presentarán o pagamento nun prazo de 48 horas. En caso contrario a praza seralle ofertada ó seguinte da lista de espera.
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR 
 • Fotocopia do DNI do pai/nai ou titor
 • Fotocopia do DNI do solicitante; de non o ter, o libro de familia
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria do menor ou do seguro médico privado
 • Certificado ou volante de empadroamento
DEVOLUCIÓN DE COTAS
Para ter dereito á devolución é necesario comunicar a renuncia á praza por escrito mediante un modelo normalizado, polo menos 20 días naturais antes do inicio da quenda (excepto por motivos médicos).
Aquelas solicitudes de devolución de cotas que non se presenten tal e como se reflicte anteriormente serán denegadas, independentemente da causa xustificativa que se alegue.
Motivos de devolución:
 • Enfermidade, accidente…, co correspondente xustificante médico
 • Admisión noutra actividade nas mesmas datas, xuntando o pagamento
INCORPORACIÓN ÓS CAMPAMENTOS
A incorporación ó campamento será por conta do interesado o día de inicio da quenda correspondente, entre as 10:00 e as 11:00 horas.
No suposto de que o participante abandone a actividade ou sexa expulsado será responsabilidade dos pais ou titores legais trasladalo de regreso ó seu domicilio, así como os gastos ocasionados.
OBRIGAS DOS ADXUDICATARIOS
 1. Incorporarse ó campamento e regresar polos medios e nos prazos establecidos.
 2. Non abandonar a actividade sen o permiso do seu responsable. En todo caso, o abandono da actividade antes da súa finalización requirirá a presenza dos pais ou titores e será responsabilidade destes o traslado ó seu domicilio, así como os gastos ocasionados.
 3. Respectar as normas establecidas polos equipos de animación.
 4. A praza é intransferible.
SORTEO
 1. Cota por concellos. Prazas asignadas a cada concello en proporción da súa poboación (datos obtidos do INE, censo do ano 2011), tal e como se específica nas bases.
 2. 100 nenos / 100 nenas por quenda. De non existir cota suficiente para cubrilas farase a través de múltiplos de cinco.
 3. Trinta prazas reservadas para os nenos do Centro Príncipe Felipe, repartidas nas once quendas de campamentos.
 4. Preferencia no sorteo para aqueles participantes que non asistiron ó campamento na campaña de verán do ano pasado (2012).
 5. Cando os nenos obteñan praza (por primeira vez no campamento) e teñan irmáns, estes tamén obterán praza na mesma quenda, aínda que xa fosen o ano pasado.
 6. Sorteo por quendas.


Ningún comentario: